Kanály RSS

Níže najdete seznam kanálů dostupných z webu playstation.com. Chcete-li pokračovat, zkopírujte tyto odkazy do své čtečky zpráv RSS.

rss playstation.com

Podmínky používání zpráv RSS z webu PlayStation.com

Než začnete se stahováním zpráv RSS z webu PlayStation.com, přečtěte si laskavě pečlivě tyto podmínky („Podmínky"). Upozorňujeme, že jakmile začnete stahovat zprávy RSS, budeme předpokládat, že jste s těmito podmínkami souhlasili.

Na základě našeho výlučného uvážení jsme oprávněni kdykoliv změnit, upravovat, přizpůsobovat, přidávat anebo odebírat části těchto Podmínek tak, že provedeme aktualizaci obsahu této stránky. Proto byste tuto stránku měli navštívit pokaždé, když chcete stahovat zprávy RSS.

1. Licence

Společnost Sony Computer Entertainment Europe Limited („SCEE") vám uděluje bezplatnou a neexkluzivní licenci na zobrazování informací anebo materiálů na vaší internetové stránce („stránka"), které se rozhodnete odebírat z webu PlayStation.com („obsah"). Všechna práva k duševnímu vlastnictví obsahu zůstávají nadále majetkem společnosti SCEE anebo jejích poskytovatelů licence.

2. Stránka

Nejste oprávněni používat obsah na stránkách, které obsahují následující obsah:

  • Propagace nebo podporování nezákonné anebo trestné činnosti
  • Urážlivá nebo zavádějící prohlášení
  • Diskriminace nebo nenávist na základě rasy, náboženského vyznání, pohlaví nebo sexuální orientace
  • Obsah, který porušuje autorské právo nebo práva duševního vlastnictví, nebo který k jejich porušování vybízí
  • Pornografický, rouhačský, urážlivý nebo neslušný obsah
  • Obsah, který narušuje soukromí jednotlivců nebo nabádá uživatele k narušování soukromí ostatních

Bez ohledu na výše uvedený seznam je společnost SCEE oprávněna kdykoli ukončit licenci, jestliže vaši stránku shledá nevhodnou k umístění obsahu.

Nejste oprávněni jakkoli aktualizovat, upravovat nebo jinak rozšiřovat obsah ani navrhovat souhlas se stránkou ze strany SCEE, jejích poboček nebo PlayStation.

3. Poznámka a odkaz zpět na web PlayStation.com

Veškerý obsah na stránce musí být opatřen touto poznámkou: „Obsah z webu PlayStation.com"

Všude, kde je to možné, musíte zakomponovat funkční odkaz na web PlayStation.com s daným obsahem. Pokud to není možné, musíte zobrazit viditelnou adresu URL, ze které lze získat k obsahu přístup.

4. Záruky, odpovědnost a zbavení odpovědnost

Ve vztahu k SCEE ručíte za to, že stránka je v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními a že uživatelé stránky budou požádáni, aby dodržovali tyto podmínky, které jsou z hlediska jejich použití obsahu ekvivalentní k těmto Podmínkám.

Obsah je poskytován na principu „tak, jak je k dispozici" a nevztahuje se na něj žádná záruka. Do maximálního zákonem stanoveného rozsahu nenesou společnost SCEE, její pobočky a poskytovatelé licencí odpovědnost za ztráty nebo škody, které vám nebo třetím stranám vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek, náhodně nebo jakkoliv jinak v souvislosti s používáním obsahu. Tímto souhlasíte s tím, že společnost SCEE odškodníte, budete ji bránit a zajistíte ji proti škodám v souvislosti s jakýmikoliv škodami, náklady a výdaji, včetně přiměřených nákladů na soudní spor nebo právní služby, které vzniknou v důsledku nebo jako výsledek jakéhokoliv porušení těchto Podmínek nebo v jiné souvislosti s vaším používáním obsahu.

5. Ukončení

Jste oprávněni kdykoliv ukončit dohodu o těchto Podmínkách a zejména licenci udělenou v bodě 1, a to tak, že zničíte nebo odstraníte všechny kopie obsahu z vaší stránky, všech pevných disků, sítí a ostatních paměťových médií.

Jsme oprávněni kdykoliv a bez jakékoliv odpovědnosti ukončit dohodu o těchto Podmínkách a zejména licenci udělenou v bodě 1. Pokud tak učiníme, jste povinni zničit všechny kopie obsahu, jakmile od nás oznámení o takovém ukončení.

6. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí anglickým právem a spadají výhradně do soudní pravomoci anglických soudů

Užitečné informace

Co je to za stránku?

Jedná se o zprávy RSS z PlayStation.com. Díky zprávám RSS můžete být informováni o čerstvých aktualitách a funkcích, které chcete z webu PlayStation.com dostávat.

K přihlášení odběru těchto zpráv budete potřebovat čtečku zpráv nebo podobné zařízení.

 

Co je to RSS?

Zkratka RSS znamená snadné publikování informací (v angličtině Really Simple Syndication)

K používání kanálů RSS slouží čtečky zpráv RSS, čtečky zpráv nebo podobný software. Tyto programy mohou také sloužit k přihlášení odběru těchto zpráv a k odebírání všech aktualit z webu PlayStation.com. Pokud si přejete používat tyto zprávy k zobrazování obsahu webu PlayStation.com na své stránce, přečtěte si laskavě zde naše podmínky.

Poznámka: Používání těchto zpráv se řídí našimi podmínkami uvedenými níže.

 

Jak přihlásit odběr těchto zpráv RSS

Odběr zpráv RSS můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • Přetáhněte oranžovou ikonu „RSS" nahoře do své čtečky zpráv RSS